AMG 531, białko pobudzające trombopoezę, do przewlekłego ITP ad 7

Średnia szczytowa liczba płytek krwi wynosiła 135 000 i 241 000 na milimetr sześcienny w grupach, które odpowiednio otrzymały i 3 .g na kilogram i 81 000 na milimetr sześcienny w grupie placebo; liczba ta wynosiła odpowiednio 8,5, 17 i 2,7 razy więcej niż liczba bazowa. Jeden z czterech pacjentów w grupie placebo miał spontaniczną remisję; pacjent ten przeszedł splenektomię 3,5 miesiąca przed rozpoczęciem badania. Nie zaobserwowano istotnego związku między szczytową liczbą płytek krwi a wyjściowym poziomem trombopoetyny. Jedynie wyjściowa liczba płytek krwi w fazie przewidywała odpowiedź płytek krwi (im wyższa liczba wyjściowa, tym większe prawdopodobieństwo odpowiedzi płytek krwi, P = 0,049).
Dyskusja
Małopłytkowość występuje u pacjentów z ITP, gdy szybkość niszczenia płytek krwi przekracza zdolność szpiku kostnego do zwiększania produkcji płytek krwi. Autoprzeciwciała od pacjentów z ITP hamują wytwarzanie megakariocytów in vitro.19,20 Ponadto wykryto apoptotyczne megakariocyty u takich pacjentów za pomocą mikroskopu elektronowego. 19-21 Ponadto, dane kinetyczne pokazują, że produkcja płytek krwi, mierzona obrotami płytek jest zmniejszony lub normalny u około dwóch trzecich pacjentów z ITP 16-18. Poziomy endogennej trombopoetyny w osoczu nie są podwyższone u pacjentów z ITP, ponieważ są one u pacjentów z małopłytkowością z powodu chemioterapii lub niedokrwistości aplastycznej8-15; Uważa się, że mechanizm leżący u podstaw tego zjawiska jest związany z klirensem endogennej trombopoetyny przez megakariocyt i pule płytek.29,30 Wszystkie te odkrycia, które sugerują, że produkcja płytek krwi w ITP jest często upośledzona, doprowadziły do hipotezy, że stymulacja produkcji płytek może złagodzić trombocytopenię.
Ocenialiśmy AMG 531 u 41 pacjentów z ciężkim, opornym na leczenie ITP; 32 pacjentów nie miało odpowiedzi na konwencjonalne metody leczenia, w tym splenektomię. Żaden z pacjentów nie miał neutralizujących przeciwciał przeciwko AMG 531 lub trombopoetynie po aż sześciu tygodniowych dawkach AMG 531. Z wyjątkiem bólów głowy i przemijającego po leczeniu pogorszenia małopłytkowości, wszystkie zdarzenia niepożądane wydawały się być związane z chorobą podstawową. Trzydzieści dziewięć procent pacjentów zgłosiło łagodny do umiarkowanego ból głowy, występujący w ciągu 24 godzin po podaniu AMG 531 i utrzymujący się przez kilka godzin, który był kontrolowany paracetamolem i nie wymagał przerwania leczenia.
AMG 531 nie wydaje się wpływać na trwającą szybkość niszczenia płytek krwi; u wszystkich pacjentów przyjmujących lek liczba płytek powróciła do wartości wyjściowej po przerwaniu leczenia krótkoterminowego. U czterech pacjentów z odpowiedzią płytek krwi, co najmniej jedna liczba po leczeniu była mniejsza niż 10 000 na milimetr sześcienny i była co najmniej 10 000 na milimetr sześcienny niższa niż wartość wyjściowa w ciągu 4 tygodni po ostatniej dawce; te niskie liczby utrzymywały się przez 3 do 17 dni. U dwóch z czterech pacjentów zastosowano leczenie ratunkowe z dożylną immunoglobuliną lub kortykosteroidami, które zakończyło się powodzeniem. To przejściowe pogorszenie trombocytopenii po leczeniu nie miało związku z najwyższą liczbą płytek krwi lub jakąkolwiek inną zmienną kliniczną, którą mogliśmy ocenić
[przypisy: badanie hcv cena, ile kosztuje wizyta u lekarza medycyny pracy, endometrioza w mózgu ]
[patrz też: woblery allegro, prospan syrop, infanrix hexa cena ]