Wyborcy i służba zdrowia w wyborach 2006 ad

Każde z tych sondaży obejmowało wywiady telefoniczne z 800 do 1200 losowo wybranymi, samodzielnie opisanymi zarejestrowanymi głosującymi. Pozostałe dwa sondaże to krajowe sondaże wyjazdowe przeprowadzane w dniu wyborów w 1998 i 2002 r. Przez Voter News Service (konsorcjum przeprowadzające ankiety dotyczące głównych sieci telewizyjnych i gazet) .13, 14 W ankietach wyborczych ankiety zostały rozdane losowo wybranym wyborcom w miejscach wyborów w całym kraju. 15 Głosujący wypełnił kwestionariusz po oddaniu głosu. Ankieta z 1998 r. Czytaj dalej Wyborcy i służba zdrowia w wyborach 2006 ad

Płacenie za wydajność – ryzyka i rekomendacje cd

Roczne zmiany stawek płatności byłyby prawdopodobnym źródłem, tak że niektórzy dostawcy mogliby zauważyć niewielki wzrost opłat lub ich brak. Wszyscy dostawcy powinni jednak móc otrzymywać nagrody za wyniki, jeśli płatności są ukierunkowane na wiele wymiarów opieki, a zarówno poprawa, jak i osiągnięcia są nagradzane. Wreszcie – i być może najważniejsze – komitet (uznając, że dowody leżące u podstaw wynagrodzenia za wyniki są słabe i możliwe są niezamierzone efekty) wezwał rząd federalny do wprowadzenia wynagrodzenia za wyniki w kontekście skutecznego systemu monitorowania i oceny, który ocenia wcześniej doświadczenia (w celu zidentyfikowania potencjalnych szkód i podjęcia działań korygujących), ocenia szeroki wpływ podejścia (we wszystkich aspektach opieki) oraz identyfikuje i rozpowszechnia informacje o tym, jak najlepiej poprawić wydajność.
Niestety, wiele z obecnych prac w zakresie pomiaru wydajności i wynagrodzenia za wydajność wydaje się ignorować jedną lub więcej zdroworozsądkowych zasad nakreślonych przez komisję IOM. Mierniki jakości technicznej nadal odzwierciedlają niewielki segment praktyki klinicznej. Czytaj dalej Płacenie za wydajność – ryzyka i rekomendacje cd

Chłoniaki

Oczywiście, jest to bardzo dobra książka. Oczywiście jest bardzo dobrze zaprezentowany. Oczywiście użyję go dla odniesienia, gdy zobaczę niezwykły typ chłoniaka. Oczywiście jest trochę za ostrzem; wszystkie podręczniki są. Oczywiście jest to kompleksowe – czy też nie. Czytaj dalej Chłoniaki

Leczenie Pemphigus Vulgaris za pomocą Rytuksymabu i dożylnej immunoglobuliny cd

Wszyscy pacjenci otrzymywali od czterech do ośmiu środków immunosupresyjnych (średnia, cztery), w tym 1,5 do 2,0 mg cyklofosfamidu na kilogram dziennie przez co najmniej 6 miesięcy (6 pacjentów) i 2 do 3 g mykofenolanu mofetylu na kilogram dziennie przez co najmniej 6 miesięcy (11 pacjentów), a żaden nie miał remisji. Czas leczenia konwencjonalnego wahał się od 20 do 132 miesięcy (średnia 55,7). Wszyscy pacjenci mieli odpowiedź kliniczną na późniejsze leczenie z dożylną immunoglobuliną. Próby przedłużenia przerw między cyklami spowodowały nawrót u siedmiu pacjentów. Czterech pacjentów miało nawroty podczas leczenia dożylną immunoglobuliną. Czytaj dalej Leczenie Pemphigus Vulgaris za pomocą Rytuksymabu i dożylnej immunoglobuliny cd

Testowanie d-dimerów w celu określenia czasu trwania terapii przeciwzakrzepowej czesc 4

Współczynniki zagrożenia i przedziały ufności 95% (CI) zostały obliczone przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa. Początkowo obliczono nieskorygowany współczynnik ryzyka. Następnie skonstruowano model wieloczynnikowy, obejmujący wiek pacjenta (mniej niż 65 lat w porównaniu do 65 lat lub więcej), czas trwania leczenia przeciwkrzepliwego przed rejestracją (6 miesięcy lub mniej w porównaniu z ponad 6 miesięcy), rodzaj zdarzenia indeksu (głębokie -w samej zakrzepicy vs. zatorowość płucna z lub bez zakrzepicy żył głębokich) oraz obecność lub brak czynnika V Leiden lub mutacja genu protrombiny. Wykonano także analizy podgrup dla każdej z tych podstawowych wartości wyjściowych w celu zidentyfikowania interakcji między tymi czynnikami a wynikami dla d-dimerów. Czytaj dalej Testowanie d-dimerów w celu określenia czasu trwania terapii przeciwzakrzepowej czesc 4

Przeżycie pacjentów z rozpoznaniem raka płuca w stadium I podczas badania CT czesc 4

Aby w pełni udokumentować tymczasowe diagnozy raka płuca, w protokole wymagane było skontaktowanie się z każdym zapisanym uczestnikiem, który nie wrócił w celu wykonania kolejnego zaplanowanego badania, rok po poprzednim badaniu. Jeśli kontaktu nie można było przeprowadzić bezpośrednio lub przez krewnych uczestnika, skontaktowano się z lekarzem kierującym, aby ustalić, czy rozpoznano raka płuc. Tabela 2. Tabela 2. Rozkład częstotliwości diagnozowania raka płuca na wyjściowym i rocznym skriningu CT, w zależności od wieku i średniego okresu palenia papierosów. Czytaj dalej Przeżycie pacjentów z rozpoznaniem raka płuca w stadium I podczas badania CT czesc 4

Programy płatne za wydajność w Wielkiej Brytanii

Jako lekarz rodzinny w Anglii, ja i praktyka, w której pracuję, byli bezpośrednio dotknięci zmianami wprowadzonymi w 2004 r. Przez wprowadzenie przez National Health Service umowy o wynagradzanie za wyniki dla lekarzy rodzinnych, o czym doniesili Doran i współpracownicy (Wydanie z 27 lipca) .1 Umowa była oparta na dowodach, zapewniając, że większość lekarzy ogólnych zatwierdziła jej cele.
Doran i jego współpracownicy pominęli wiele ważnych wniosków, które można wyciągnąć z tego doświadczenia. Po pierwsze, konieczność zaznaczania pól w celu upewnienia się, że zadania powodujące płatność zostały zakończone, miała istotny wpływ na wiele konsultacji każdego dnia. Po drugie, znacznie większe niż płatności dla lekarzy rodzinnych były zwiększone koszty wtórne wywołane przez czterokrotne zwiększenie liczby recept dla statyn. Czytaj dalej Programy płatne za wydajność w Wielkiej Brytanii

AMG 531, białko pobudzające trombopoezę, do przewlekłego ITP

Większość obecnych metod leczenia przewlekłej immunologicznej plamicy małopłytkowej (ITP) działa poprzez zmniejszenie stopnia niszczenia płytek krwi. W badaniu fazy 1-2 podawano pacjentom z ITP białko stymulujące krzepnięcie krwi, AMG 531. Metody
W fazie pierwszej 24 pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedno leczenie z powodu ITP, zostało przydzielonych do kohort ze zwiększoną dawką 4 pacjentów i otrzymało dwie identyczne dawki AMG 531 (0,2 do 10 .g na kilogram masy ciała). W fazie 2 21 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania sześciu tygodniowych podskórnych wstrzyknięć AMG 531 (1, 3 lub 6 .g na kilogram) lub placebo. Głównym celem była ocena bezpieczeństwa AMG 531; celem drugorzędnym była ocena liczby płytek krwi podczas i po leczeniu. Czytaj dalej AMG 531, białko pobudzające trombopoezę, do przewlekłego ITP

AMG 531, białko pobudzające trombopoezę, do przewlekłego ITP ad 8

Zjawisko to może wynikać ze zwiększonego klirensu endogennej trombopoetyny przez farmakologicznie ekspandowaną masę megakariocytów, co wykazano w badaniach zwierząt i ludzi.29,31 Pacjenci kończący to i inne badania AMG 531 byli uprawnieni do zapisania się do trwającego, otwartego rozszerzenia z tygodniowym podawaniem AMG 531 i dostosowaniem dawki w oparciu o liczbę płytek krwi. Wstępne dane32 wskazują, że 21 z 26 pacjentów leczonych do 24 tygodni miało zdefiniowaną w protokole odpowiedź płytek krwi na AMG 531, a 12 miało trwałą odpowiedź. Okazało się, że u dwóch pacjentów, którzy uczestniczyli w niniejszym badaniu, a następnie weszli do badania przedłużeń, wzrost stężenia retykuliny w szpiku kostnym był nieznaczny lub umiarkowany, ale bez zwłóknienia kolagenu i prawidłowych wyników cytogenetycznych. 33 Obaj pacjenci byli tak małżeńscy i otrzymywali stosunkowo wysokie dawki. AMG 531 (> 10 .g na kilogram), z minimalną odpowiedzią lub brak. Czytaj dalej AMG 531, białko pobudzające trombopoezę, do przewlekłego ITP ad 8

DHEA u kobiet w podeszłym wieku i DHEA lub testosteron u osób w podeszłym wieku ad 7

Spośród pięciu miejsc mierzonych dla BMD, kobiety w grupie DHEA miały mały, ale znaczący wzrost BMD ultrasistycznego promienia; mężczyźni w obu grupach DHEA i testosteron mieli wzrost BMD w szyjce kości udowej. Z drugiej strony, leczenie DHEA lub testosteronem nie powodowało wykrywalnych szkód, ponieważ działania niepożądane (w tym poziomy PSA i objętość gruczołu krokowego) nie różniły się istotnie między mężczyznami w grupach leczonych a grupą placebo. Na podstawie 95% CI pokazanych w Tabeli 2 nie jest prawdopodobne, aby nasze negatywne wyniki można było przypisać niewielkiej liczbie uczestników badania. W szczególności te CI wskazują, że liczba uczestników była wystarczająca do wykazania, że jakiekolwiek efekty leczenia, które mogą istnieć, nie miały znaczenia klinicznego. Na przykład, 95% CI w grupie DHEA dla pomiaru beztłuszczowej masy u starszych mężczyzn wynosiło od 0 do 1,78 kg, wykluczając w ten sposób efekt większy niż 1,8 kg. Czytaj dalej DHEA u kobiet w podeszłym wieku i DHEA lub testosteron u osób w podeszłym wieku ad 7