Wpływ współistniejącej Cisplatyny i radioterapii na nieoperacyjny niedrobnokomórkowy rak płuc czesc 4

W grupie z radioterapią średnia przeżywalność (. SD) wynosiła 46 . 4,7 procent na rok, 13 . 3,3 procent na dwa lata i 2 . 1,6 procent na trzy lata; w grupie otrzymującej radioterapię – cisplatynę tygodniowo, odpowiednio 44 . 4,8%, 19 . 4% i 13 . 3,7%; oraz w grupie otrzymującej radioterapię – codziennie – cisplatyną, odpowiednio 54 . 4,9%, 26 . 4,4% i 16 . 3,9%. Różnica w rocznym okresie przeżycia pomiędzy grupą otrzymującą radioterapię – codziennie – cisplatyną a grupą otrzymującą radioterapię wynosiła 8% (przedział ufności 95%, -5 do 22%), a różnica między grupami otrzymującymi codziennie cisplatynę i cisplatyną, 10 procent (przedział ufności 95%, -4 do 23 procent). Różnice w dwuletnim i trzyletnim okresie przeżycia między grupą otrzymującą radioterapię – codziennie – cisplatyną a grupą otrzymującą radioterapię wyniosły 13% (przedział ufności 95%, 2 do 23%) i 14% (przedział ufności 95%, od 5 do 22% ); różnice między grupami cisplatyny dziennie i cisplatyny tygodniowo wynosiły 7 procent (przedział ufności 95 procent, -0,5 do 19 procent) i 3 procent (przedział ufności 95 procent, od 8 do 13 procent). Globalne porównanie wszystkich trzech grup terapeutycznych wykazało, że przeżycie poprawiło się, gdy cisplatyna była połączona z radioterapią (P = 0,054 ogółem, radioterapia vs. radioterapia plus każda dawka cisplatyny, P = 0,04) i zwiększała się znacząco, gdy cisplatynę podawano codziennie przed radioterapią (radioterapia vs radioterapia plus codzienna cisplatyna, p = 0,009) (ryc. 1). Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w całkowitym przeżyciu, gdy tygodniową grupę cisplatyny porównano z grupą samą radioterapią (P = 0,36). Tabela 4. Tabela 4. Odpowiedź na leczenie. Tabela 5. Tabela 5. Typ pierwszego nawrotu niedrobnokomórkowego raka płuca. Rysunek 2. Rysunek 2. Przeżycie bez nawrotów lokalnych. Czas do wznowy miejscowej był znacznie dłuższy w grupach otrzymujących cisplatynę (P = 0,015 ogółem). Dla porównania grupy 2 z grupą 1, P = 0,15; grupa 3 z grupą 1, P = 0,003; grupa 2 z grupą 3, P = 0,17; i grupa z grupami 2 i 3, P = 0,009.
Ryc. 3. Ryc. 3. Przeżycie bez odległych przerzutów. Czas do odległych przerzutów nie różnił się istotnie pomiędzy grupami leczonymi (p = 0,37 ogółem). Dla porównania grupy 2 z grupą 1, P = 0,18; grupa 3 z grupą 1, P = 0,27; grupa 2 z grupą 3, P = 0,83; a dla grupy z grupami 2 i 3, P = 0,16.
Całkowitą i częściową odpowiedź oceniano u 62 pacjentów otrzymujących samą radioterapię, 59 z zastosowaniem radioterapii z cisplatyną tygodniowo i 67 z zastosowaniem radioterapii z codzienną cisplatyną (Tabela 4). Czas przeżycia wolnego od choroby poprawił się także po dodaniu cisplatyny, zgodnie z porównaniem trzech grup leczenia (P = 0,048 ogółem). Pacjenci zostali sklasyfikowani zgodnie z rodzajem pierwszego nawrotu, zarówno miejscowego, odległego, jak i obojga (Tabela 5). Czas do wznowy miejscowej był znacznie dłuższy w grupach otrzymujących cisplatynę (P = 0,015), zwłaszcza w grupie podawanej codziennie (p = 0,003) (ryc. 2). Przeżycie roczne i dwuletnie bez wznowy miejscowej wyniosło odpowiednio 41 . 5,6% i 19 . 5,1% w grupie otrzymującej radioterapię; 42 . 5,7 procent i 30 . 6 procent w grupie cisplatyny stosowanej w radioterapii – tygodniowo; i 59 . 5,8 procent i 31 . 6,3 procent w grupie otrzymującej radioterapię – codziennie – cisplatyną
[przypisy: poradnia neurologiczna lublin, kreatyna monohydrat efekty, woblery allegro ]